Skip to content

EGEHAYAT YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİ

Önemli: Bu lisans sözleşmesinde belirtilen hakları ve yükümlülükleri dikkatle okuyunuz. Kurulum esnasında bu şartları kabul edip etmediğiniz size sorulacaktır. Eğer kabul etmiyorsanız yazılım bilgisayarınıza yüklenmeyecektir. Programı bilgisayarınıza yüklemeniz, sözleşme şartlarını kabul ettiğinizi gösterir.

Bu sözleşme EGEHAYAT YAZILIM’ın ürettiği programlar için (YAZILIM), EGEHAYAT YAZILIM ile KULLANICI (gerçek veya tüzel) arasında yapılan yasal bir sözleşmedir. YAZILIM’ ı yüklemeniz bu sözleşmenin hükümlerini kabul ettiğiniz anlamına gelir. Sözleşmeyi kabul etmediğiniz takdirde YAZILIM’ ı yükleyemez ve kullanamazsınız.

I- ‘KULLANICI’ NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

1. ‘KULLANICI’, Yazılı ve sözlü olarak belirtilen kullanım esaslarında ve program için gerekli minimum yapılandırma ve üstünde yazılımı kabul, taahhüt ve beyan eder. ‘KULLANICI’, yukarıda yazılı hükme aykırı davranması sebebi ile sözleşme konusu üründe gelecek hasar ve ziyanlardan dolayı iş bu sözleşmenin IV madde 3,4. madde hükümlerinden yararlanma hakkının ortadan bildiğini beyan ve kabul eder.

2. ‘KULLANICI’, YAZILIM’ ı sadece tek bir bilgisayara ve yalnızca bu ortamlarda kullanacağını, herhangi bir araçla ve herhangi bir şekilde sürekli veya geçici olarak başka bir ortama aktarmayacağını kabul, taahhüt ve beyan eder.

3. ‘KULLANICI’; YAZILIM, çok kullanıcılı sistemi destekliyor ise ağda birden fazla bilgisayara kurup çalıştırılabileceğini, ağdaki her bir bilgisayar için lisans alması gerektiği hususunu ve bir YAZILIM lisansının paylaşılamayacağını ve YAZILIM’ ın değişik bilgisayarlarda aynı anda kullanılamayacağını bildiğini beyan ve kabul eder.

4. YAZILIM, Server-Client şeklinde kullanılıyor ise; ‘KULLANICI’, Çalıştırılabilecek maksimum programı lisans alırken belirtilen, client sayısı kadar diğer bilgisayarlara kurma hakkına haizdir.

5. ‘KULLANICI’, demo sürümünü, her ne sebeple olursa olsun, ticari veya mesleki amaçlarla veya diğer kar getirici sebeplerle kullanmayacağını kabul, taahhüt ve beyan eder.

6. ‘KULLANICI’
a. Bu Lisans Sözleşmesi ile izin verilenler dışında YAZILIM ve dokümantasyonu çoğaltıp kullanmayacağını, YAZILIM’ ı kaynak koda dönüştürmeyeceğini ve tekrar derleme işlemi yapmayacağını,
b. ‘EGEHAYAT YAZILIM’ ın yazılı onayı olmadan YAZILIM’ ı, başka bir kişiye dağıtmayacağını, ödünç vermeyeceğini, kiraya vermeyeceğini, satmayacağını, topluma iletmeyeceğini,
c. YAZILIM ve dokümantasyonunu değiştirmeyeceğini, uyarlamayacağını veya YAZILIM ve dokümantasyondan yola çıkarak esinlenmiş eserler yaratmayacağını Kabul, beyan ve taahhüt eder.

III- GARANTİ ŞARTLARI:

1. EGEHAYAT YAZILIM, problemli olan YAZILIM’ ları ve yazılı dokümanları fatura tarihinden itibaren ve fatura ile birlikte, en geç 5 gün içinde iade edildiği takdirde yenisi ile değiştirir veya bedeli karşılığında iade alır. Kullanıcıya her geliş servis kabul edilip ücretten düşülür. Alıcı bu hakkını faturası ile birlikte satın aldığı Yetkili Satıcıya başvurarak kullanır. Belirtilen süreden sonra kullanıcı ayıplı mal itirazında bulunamaz. Bu istisnanın dışında YAZILIM’ lar geri iade edilemez, yenisi ile değiştirilemez.

2. EGEHAYAT YAZILIM; İşletim sistemi ve donanım arızasından, network bağlantı hatalarından, virüs ve kullanıcı hatalarından kaynaklanacak bilgi kayıplarından sorumlu tutulamaz. Böyle bir durumda EGEHAYAT YAZILIM, bozulmuş olan lisanslı YAZILIM’ ı, iş bu hizmet karşılığı olan hizmet bedeli ve masrafın ‘EGEHAYAT YAZILIM’ a ödenmesi halinde yenilemeyi taahhüt eder.

3. EGEHAYAT YAZILIM’ un mali sorumluluğu, KULLANICInın, YAZILIM’ ı satın aldığı tarihte ödemiş olduğu lisans bedeli ile sınırlıdır.

4. EGEHAYAT YAZILIM, YAZILIM’ ın işlevini yerine getirmesi için gerekli azami özeni göstermektedir. EGEHAYAT YAZILIM geliştirdiği YAZILIM’ ın hatasız, kusursuz ve mükemmel olduğu ve kullanıcının özel isteklerini tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia ve taahhütte bulunmaz.

5. uygun donanım ve kalifiye elemanlarla ve kullanım esaslarına uygun olarak kullanılmalıdır. EGEHAYAT YAZILIM müşterisine YAZILIM’ ın kullanılması esnasında, hizmet bedeli karşılığı, EGEHAYAT YAZILIM tarafından yeterliliği onaylanana dek eğitim almasını tavsiye eder. YAZILIM’ ın uygun donanım ve kalifiye elemanlarca kullanılmamasından, kullanım esaslarına aykırı kullanılmasından veya yeterli eğitimin EGEHAYAT YAZILIM yetkililerinden alınmamasından doğan zararlardan veya zarar tehlikelerinden, EGEHAYAT YAZILIM ve EGEHAYAT YAZILIM Satış Birimleri sorumlu değildir.

6. EGEHAYAT YAZILIM veya Satış Birimleri, oluşan zararın olasılığından önceden haberdar edilmiş olsalar dahi YAZILIM’ ın kullanımından ya da kullanılamamasından doğan veya bunlarla ilişkili herhangi bir özel, mali, dolaylı, dolaysız vaki hiçbir zarardan ( Şahıslara olan zarar, kar kaybı, işin durması, işle ilgili bilgilerin kaybı, görevin yerine getirilmemesi, iyi niyet veya makul dikkatin gösterilmemesi, ihmal ve her nasıl olursa olsun tüm dolaylı zarar, ziyan ve cezai tazminat dâhil olmak üzere ) ilgili yasalar çerçevesinde izin verilen azami ölçüde sözleşme hükümleri uyarınca veya kasıt, ihmal veya sorumluluk nedeni ile olsa dahi sorumluluktan muaftır.

7. YAZILIM güncellenmeden önce DATA dizini mutlaka yedeklenmelidir. Bu işlem güncelleme sırasında meydana gelecek olağandışı hataları önler. Bu işlemin yapılmamasından doğacak veri kayıplarından EGEHAYAT YAZILIM sorumlu değildir.

8. YAZILIM basit bir yedekleme sistemine sahiptir. Bu sistemin kullanılmamasından veya yanlış kullanımından doğacak veri kayıplarından EGEHAYAT YAZILIM sorumlu değildir.

9. Server olacak bilgisayarda elektrik kesilmelerine karşı mutlaka “Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)” bulundurulmalıdır. 10. YAZILIM yuvarlama işlemi uygular.

11. EGEHAYAT YAZILIM, YAZILIM’ ın kullanımı esnasında, teknik servis desteğinin EGEHAYAT YAZILIM yetkili elemanları harici herhangi bir üçüncü gerçek/tüzel kişiden almasından dolayı meydana gelebilecek zararlardan sorumlu değildir.

12. EGEHAYAT YAZILIM, YAZILIM ve dokümantasyonda değişiklik yapabilir. Kullanıcı dilerse, EGEHAYAT YAZILIM’ ın Lisans Sisteminde yer alan kurallar çerçevesinde bu yeni sürümden yararlanabilir. Bu noktada EGEHAYAT YAZILIM eski sürüm ile girilmiş verilerin yeni sürüm ile uyuşacağı taahhüdünü vermez.

13. YAZILIM ve dokümantasyonunun , kopyaların, işleme, geliştirme, yayma ve çoğaltma, temsil ve iletme hakları münhasıran ‘EGEHAYAT YAZILIM’ a aittir. YAZILIM’ ın tamamının veya bir kısmının işlenerek geliştirilmesi durumunda oluşturulan yeni eserin fikri mülkiyet hakkı ‘EGEHAYAT YAZILIM’ a ait olup, ‘EGEHAYAT YAZILIM’ ayrıca ilgililer hakkında herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın her türlü yasal yollara başvurma hakkına haizdir. YAZILIM’ ın ve dokümantasyonun telif hakları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu hükümleri ile koruma altına alınmıştır.

IV- GENEL HÜKÜMLER:

1. İş bu sözleşme konusu YAZILIM’ ın değiştirilmesi veya geliştirilip yenilenmesi durumunda, iş bu sözleşme hükümleri, taraflar arasında akdedilen yeni sözleşme ile ortadan kaldırılmadığı sürece geçerlidir.

2. ‘SON KULLANICI’, iş sözleşme konusu ürünün tam ve eksiksiz olmadığı ürünün teslimi tarihinde açıkça belirli ise, keyfiyeti, 2 gün içinde, yazılı olarak ‘EGEHAYAT YAZILIM’ a bildirmesi ve 5 gün içinde ürünü muayene ettirmesi halinde; ürünün değiştirilmesini, iadesini veya onarımını isteme seçimlik haklarına haizdir.

3. ‘KULLANICI’, İLE EGEHAYAT YAZILIM arasında ek olarak garanti sözleşmesi yapılmış ise ordaki hükümlerde genel hükümlere aykırı olmamak şartıyla geçerlidir.

4. Bu Lisans Sözleşmesi’ nin maddelerine göre bu YAZILIM’ ı kullanma lisansı; ödemesi yapılmış ve faturası ibraz edildiği sürece geçerlidir.

5. İş bu sözleşmenin uygulanmasında karşılıklı iyi niyet esastır.

6. Açıkça ‘KULLANICI’ ya verildiği belirtilmeyen tüm haklar EGEHAYAT YAZILIM’ a aittir.

7. Diğer hakların saklı kalması kaydıyla bu sözleşmenin şartlarına uymamanız durumunda EGEHAYAT YAZILIM sözleşmeyi sona erdirebilir.

8. İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda, İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

EgeHayat Yazılım A.Ş.

Sohbeti Başlat
Yardımcı olabilir miyiz?
Hayat Yazılım Destek
Merhaba.
Size yardımcı olabilir miyiz?